ارتباط با کارشناسان فروش

1 محمد عبدانی بابکی: کارشناس فروش

محمد عبدانی بابکی: کارشناس فروش

09170066355

2 فاطمه دهقانی: کارشناس فروش

فاطمه دهقانی: کارشناس فروش

09172000629

3 مریم یاقوتی: کارشناس فروش

مریم یاقوتی: کارشناس فروش

09172000839

4 معین عتیقی: کارشناس فروش

معین عتیقی: کارشناس فروش

09172000427

1 نسرین شریفی: کارشناس فروش

نسرین شریفی: کارشناس فروش

09172000587

2 نازنین صالحی: کارشناس فروش

نازنین صالحی: کارشناس فروش

09172000836

3 معصومه مطلوب: پشتیبانی فروش

معصومه مطلوب: پشتیبانی فروش

09170066358

قاسم پور نمایندگی کد 505 مدیران خودرو

تماس با واحد فروش مـحـصـولات